Regulamin sklepu KIDSCONCEPT

§1

 1. Sklep internetowy działający pod adresem esklep.kidsconcept.pl prowadzony przez firmę Concept Anna Pstrągowska z siedzibą przy Al. Słowiańskiej 20/2 01-695 Warszawa; NIP: 951-163-21-54; REGON 050671149, adres poczty elektronicznej: kidsconcept@kidsconcept.pl, numer telefonu do kontaktu 605 110 105, 58 699 33 66 zwanym dalej Sprzedającym umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Zamówienia może składać Firma lub osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, zwana dalej Kupującym.
 3. Sklep Internetowy : https://kidsconcept.pl sprzedaje meble oraz pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz pokoi dziecięcych oraz niemowlęcych, zwane dalej "towarami".
  Zapłaty za zamówiony towar Kupujący dokonuje w formie przelewu bankowego lub za pobraniem.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie jest Concept Anna Pstrągowska z siedzibą przy Al. Słowiańskiej 20/2, 01-695 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów (usług). Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele prawnie usprawiedliwione wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.

§2

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  - stronę internetową sklepu internetowego https://kidsconcept.pl,
  - formularz kontaktowy
  - telefonicznie: 605 110 105
  - e-mail: kidsconcept@kidsconcept.pl
 2. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert, a Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail ze Sklepu, z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia odbywa się w dwóch etapach : w pierwszym automatycznie - panel administracyjny sklepu wysyła Kupującemu potwierdzenie złożenia zamówienia, następnie zamówienie jest sprawdzane pod względem kompletności, dostępności towarów, czasu realizacji przez pracowników sklepu - po czym w drugim etapie zostaje wysłany mail z potwierdzeniem warunków transakcji, łącznej cenie, opłatach za dostawę , czasie realizacji i innych szczegółach wraz z prośbą o wpłatę zaliczki lub pełnej kwoty ceny w przypadku krótkiego czasu realizacji. Kupujący potwierdza warunki umowy i obowiązek zapłaty ceny za meble.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy . Sprzedający może uzgodnić z Kupującym , iż termin realizacji zamówienia wyniesie maksymalnie 8 tygodni i będzie liczony od dnia wpływu na konto Sprzedającego pełnej ceny.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie określonym z przyczyn niezależnych od sklepu skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

§3

 1. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem kompletności danych złożonych przez Kupującego,
 2. Sklep zastrzega, że nie ma możliwości ciągłego monitorowania dostępności wszystkich towarów u Producentów dlatego też wiążące jest potwierdzenie dostępności przez pracownika sklepu.

§4

Na życzenie Kupującego wystawiamy Faktury VAT. Jeżeli klient nie życzy sobie faktury, paragon fiskalny wysłany zostaje przesyłką pocztową .Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku , w rozsądnym czasie po jej zawarciu , najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Wraz z towarem sprzedawca przekaże Kupującemu : wszystkie elementy wyposażenia, instrukcje obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy.

§5

Ceny podane w sklepie zawierają podatek VAT.

§6

 1. Każdy oferowany przez kidsconcept.pl produkt posiada gwarancję fabryczna producenta
 2. Każdy zakupiony w naszym sklepie towar jest fabrycznie nowy i objęty rękojmią na wady ukryte. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć meble bez wad
 3. Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji.

§7

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu termin 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić na formularzu , którego wzór można pobrać tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia nie dotyczy mebli wykonanych według specyfikacji klienta służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a takie właśnie meble stanowią większość naszej oferty. Przed zakupem prosimy skonsultować się z obsługą sklepu, czy zamawiany towar podlega możliwości zwrotu bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umów w których kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł .
 2. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności w tym koszty dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania mebli z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i b) które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 4. W przypadku odstąpienia Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości mebli co jest skutkiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Kupujący zwracając towar ma obowiązek odesłać go w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem wraz z kompletem dokumentów : paragonem/fakturą Vat a także " oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1
 6. Towar należy odesłać na adres :
  Magazyn Kids Concept, ul. Szemudzka 1
  84-217 Szemud, Jeleńska Huta.

§8

 1. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego. Dostawy realizowane są za pośrednictwem transportu dystrybucji, producenta, własnego lub firmy kurierskiej.
 2. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, kierowca, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności osoby realizującej dostawę. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
  Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.
 3. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 4. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres Kidsconcept@kidscocncept.pl lub w formie Pisemnej na adres: Kidsconcept. 81-222 Gdynia, Morska 174 . Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup
 6. zdjęcia wad produkcyjnych lub uszkodzeń w transporcie

§9

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Spory mogą być rozstrzygane przed Rzecznikiem Konsumentów.

§10

Opinie o sklepie internetowym,

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
Produkt dodany do ulubionych